Ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο νέος κύκλος επιδοτήσεων για Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020), και αναλύονται σε τρεις τομείς:

 

 

Α. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα

 

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική αλυσίδα, Πολιτιστικές & Δημιουργικές βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υγεία, Υλικά - κατασκευές.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν μεταξύ άλλων:

 

 • Κτιριακές παρεμβάσεις

 • Εξοπλισμός (γραφείου, Η/Υ, εκτυπωτές κ.τ.λ.)

 • Μηχανήματα

 • Δαπάνες εξωστρέφειας (διαφήμιση, συμμετοχή σε εκθέσεις, διαδικτυακή προβολή κ.τ.λ)

 • Αμοιβές συμβούλων

Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέλθει στο 50% της επένδυσης.

 

Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 € έως 200.000 €.

 

Προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής έως 40% με την προϋπόθεση έκδοσης εγγυητικής επιστολής.

 

 

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Δράση 1: Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

 

Αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων καθώς και δημιουργία / διατήρηση θέσεων απασχόλησης.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν μεταξύ άλλων:

 

 • Ασφαλιστικές εισφορές,

 • Υποχρεώσεις ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, νερό κ.τ.λ.)

 • Αμοιβή συμβούλου

 • Πρόσληψη ενός ατόμου για ένα (1) έως ενάμιση χρόνο (1,5)

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης.

 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 40.000€.

 

 

 

Δράση 2: Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων κατάρτιση-συμβουλευτική με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων-κλαδικών φορέων, Επιμελητηρίων κ.λπ.

 

Αφορά κατά προτεραιότητα τους τομείς που αναφέρθηκαν πιο πάνω και θα περιλαμβάνουν δράσεις (ενδεικτικά: στον Τουρισμό, στην Εξωστρέφεια, στις Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα κ.λπ.)

 

 

Γ. Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία

 

Παράλληλα, πρόκειται να «τρέξουν» τέσσερις πιλοτικές δράσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Συγκεκριμένα:

 

 • Δράση 1: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ). 

  • Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 30 εκατ. €) αφορά χρηματοδότηση ΠΑΒΕΤ, με Δικαιούχους: εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους (προκήρυξη ανοιχτή για 6 μήνες, αξιολόγηση ανά τρίμηνο, εμπλουτισμός μητρώου αξιολογητών με ιδιώτες) στους τομείς υγεία-φάρμακα, αγροδιατροφή, Περιβάλλον, Ενέργεια.

 

 • Δράση 2: Βιομηχανική (πιλοτική) Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Έρευνας. 

  • Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 6 εκατ. €) αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (εθνικά καθώς και προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Κοινότητας) μέσω συμπράξεων Ερευνητικών Κέντρων με επιχειρήσεις (δικαιούχοι: Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις).

 

 • Δράση 3: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Δράσεις τύπου «Proof of Concept»). 

  • Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους. Ωφελούμενοι / δικαιούχοι: Νέοι επιστήμονες ή ομάδες αυτών, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

 

 • Δράση 4: Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων Αγρο-βιοδιατροφικού Κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών. 

  • Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 30 εκατ. €) θα έχει ως δυνητικούς ωφελούμενους: επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου της αγροδιατροφής (παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση και διάθεση προϊόντων αγροδιατροφής).

 

 

Οι προδημοσιεύσεις των δράσεων αναμένονται από την ερχόμενη εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξουμε:

 

 • Στην περαιτέρω ενημέρωση σας
 • Στον σχεδιασμό της επένδυσής σας
 • Στην σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
 • Στην κατάρτιση φακέλου υποβολής
 • Στην υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

 

Η επένδυση δεν κοστίζει, αξίζει!